Neatraktívne zamestnanie? Túto prácu Slováci nechcú robi?, firmy musia h?ada? riešenie

17. 05. 2017

Zamestnávanie vodi?ov zo zahrani?ia je pod?a Združenia cestných dopravcov ?esmad Slovakia jedným z možných riešení pre dopravné firmy, ako sa vyrovna? s akútnym nedostatkom slovenských profesionálnych vodi?ov na domácom trhu.

"Na Slovensku chýba ro?ne okolo 1200 profesionálnych vodi?ov a stav sa má každý rok ešte zhoršova?, takže h?adanie personálnych zdrojov v zahrani?í je logický krok, ak chce dopravná spolo?nos? rozvíja? svoju podnikate?skú ?innos? a by? konkurencieschopná," priblížil Andrej Fekete z ?esmadu.

V sú?asnosti pod?a neho pracuje v slovenských dopravných spolo?nostiach zanedbate?né percento vodi?ov zo zahrani?ia. Dôvodom je pod?a jeho slov predovšetkým komplikovaný proces pri ich zamestnávaní.

"Situácia na Slovensku je v porovnaní s okolitými štátmi komplikovaná. Zamestnávanie vodi?ov z tretích krajín ako Srbsko, Ukrajina, Bielorusko ?i Rusko je byrokraticky a ?asovo ve?mi náro?né, a to aj napriek vysokému dopytu po týchto zamestnancoch," opísal Fekete. 


Pre?ítajte si tiež: Firmy si zúfajú: Ponúkajú dobrý plat, aj tak nevedia nájs? zamestnancov


Pre porovnanie, zamestnanie vodi?a z týchto krajín sa môže na Slovensku pod?a jeho slov natiahnu? aj na pol roka, kým napríklad v Po?sku tento proces trvá do dvoch týžd?ov. "Dopravné spolo?nosti tak zamestnávajú hlavne vodi?ov z krajín Európskej únie ako Rumunsko, Bulharsko a Ma?arsko," priblížil.

Skúsenosti slovenských dopravných spolo?ností so zamestnancami zo zahrani?ia sú pod?a združenia individuálne, ale prevládajú pozitívne. "Zahrani?ní vodi?i si vážia výhodné pracovné podmienky, ktoré im poskytuje slovenská dopravná spolo?nos?, takže zamestnávatelia sú s nimi vo vä?šine spokojní," dodal Fekete.

TEXT: Zdroj: TASR, redakcia; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších